Κατασκευαστικό Δίκαιο

Έχοντας παράσχει τις νομικές μας υπηρεσίες σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και κοινοπρακτικά σχήματα στον χώρο των κατασκευών, για πάνω από δύο δεκαετίες, διαθέτουμε πολύτιμη εμπειρία αναφορικά με όλους τους επί μέρους τομείς του Δικαίου των Κατασκευών: διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συμβάσεων, ζητήματα εργατικής νομοθεσίας, εργατικά ατυχήματα, αξιώσεις αμοιβών, εργολαβικές και υπεργολαβικές απαιτήσεις κ.ο.κ.

Περαιτέρω, διαθέτουμε μακρά δικαστηριακή και εξώδικη εμπειρία και εις ό,τι αφορά στην ανάμειξη του Ασφαλιστή σε υποθέσεις που άπτονται του Δικαίου των Κατασκευών, στο πλαίσιο παροχής ασφαλιστικής καλύψεως Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης ή / και Εργοδοτικής Ευθύνης, κατά περίπτωση.