Δημοσιεύσεις

Υποδείγματα Εμπορικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019

Συμβολή στους Κλάδους του Ασφαλιστικού Δικαίου καθώς και του Δικαίου των Μεταφορών με υποδείγματα δικογράφων, καθώς και αναλυτικές πρακτικές παρατηρήσεις και νομολογία.

Αγωγές Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2017

Συμβολή στο δίκαιο των Συμβάσεων Έργου με υποδείγματα δικογράφων, καθώς και αναλυτικές πρακτικές παρατηρήσεις και νομολογία.

 

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, 2/2017

Παρατηρήσεις στην ΤρΕφΑθ 12/2016: Συμβολή στην ερμηνεία της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

 

Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2016

Συμβολή στο δίκαιο της ενδιάθετης Κληρονομικής διαδοχής, καθώς και αναλυτικές πρακτικές παρατηρήσεις και νομολογία.

 

Law and Religious Cultural Heritage in Europe, Springer Verlag, 2014

Συμβολή στο δίκαιο του θρησκευτικού πολιτισμού, στο πλαίσιο του διεθνούς & ευρωπαϊκού δικαίου.

 

H έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών, εκδόσεις Σάκκουλα 2013

Συμβολή στο δίκαιο του θρησκευτικού πολιτισμού, υπό το πρίσμα του Συντάγματος, του Αστικού Κώδικα, της Ποινικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί Πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και της ειδικής αρχαιολογικής νομοθεσίας.