Μεταφορικό Δίκαιο

Το Δίκαιο των Μεταφορών καταλαμβάνει όλα τα επί μέρους νομικά καθεστώτα που ισχύουν επί των διαφόρων ειδών και τρόπων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές, σιδηροδρομικές, καθώς και σύνθετες / συνδυασμένες). Συνεπώς, ως προς κάθε ένα είδος μεταφοράς ξεχωριστά, ισχύει διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. κανόνες Χάγης – Βίσμπυ, COTIF/CIM, CMR κ.ο.κ.). Συναφώς, μια πληθώρα δικαστικών αποφάσεων έχει ερμηνεύσει τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται σε κάθε υπόθεση, συγκροτώντας ένα αξιόλογο σώμα νομολογιακών δεδομένων στο πλαίσιο της Ελληνικής δικαιοταξίας.

Η Δικηγορική Εταιρεία μας διαθέτει την εις βάθος γνώση και εξειδίκευση, τόσο σε επίπεδο δικαστηριακής πρακτικής, όσο και σε επίπεδο παροχής νομικών συμβουλών, σε πλήθος υποθέσεων τόσο από την πλευρά του εναγομένου (μεταφορέα, διαμεταφορέα, ασφαλιστή), όσο και από την πλευρά του ενάγοντος (αποστολέα/παραλήπτη εμπορευμάτων, καθ’υποκατάσταση ασφαλιστή).